Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów i Kontrahentów MAE Multimedia Art & Education Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „MAE” lub „Spółka”) w związku ze współpracą z MAE Multimedia Art & Education i korzystaniem z usług Spółki.
 2. Administratorem danych osobowych jest MAE MULTIMEDIA ART & EDUCATION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Stefana Batorego 8, lok. 1A, 80-251 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553162, o numerze REGON 361269053, o numerze NIP 9571078023.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych MAE danych Spółka opracowała wewnętrzne procedury i stosowne zalecenia, które mają na celu zapobieżenie udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Spółka kontroluje ich stosowanie i nieustannie weryfikuje zgodność powyższych procedur z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. MAE przetwarza dane osobowe w szczególności w oparciu o:
  • Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018r. poz. 1000) zwanej dalej „UODO” wraz z aktami wykonawczymi;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta lub Kontrahenta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. MAE zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta lub Kontrahenta Spółki w ramach umowy i współpracy z MAE.
 6. Dane podane przez Klienta lub Kontrahenta są przetwarzane w celu wynikającym z umowy zawartej przez dany podmiot z MAE, np. w celu dokonania procesu obsługi takiej umowy.
 7. Dane osobowe przekazane MAE nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. MAE zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.